Nejbližší akce

25.05.2024

AIR RACES BRNO 2024

01.06.2024

Rakovnické minimakety 2024

24.08.2024

Pohár Jiřího Merty 2024

Pravidla kategorie M-oř

Toto jsou národní pravidla pro oříšky a pistácia, použitá pro Interscale '99.

1. OBECNĚ

1.1. DEFINICE

Maketa je zmenšenina(kopie) letadla těžšího vzduchu, které neslo člověka. Maketa musí být postavena soutěžícím.

1.2. CHARAKTERISTIKA MODELU OŘÍŠEK [PISTACIO]

Oříšek [Pistacio] je gumovým svazkem(y) poháněná maketa buď o maximálním rozpětí 13”(330mm) [8"(203mm)] nebo maximální délce –mimo vrtuli - 9"(229mm) [6"(152mm)].

1.3. POČET MODELŮ

Soutěžící se může zúčastnit s maximálně dvěma modely v každé kategorii. Do oficiálních výsledků se však započítává pouze lepší výsledek.

1.4. POČET POMOCNÍKŮ

Soutěžící má právo mít pro soutěž jednoho pomocníka. Pro vícemotorové modely je povolen ještě jeden pomocník navíc.

1.5. ROZHODČÍ

Pořadatel určí nejméně dva bodovače, kteří společně provádějí stavební hodnocení, nadhodnocení a penalizaci podle bodovací tabulky.

1.6. POZNÁMKY

 1. Vrtule pro statické hodnocení může být pro let nahrazena vrtulí libovolného tvaru a průměru.
 2. S výjimkou vrtule s hlavicí nesmí být na modelu mezi statickým hodnocením a lety vyměněna žádná část modelu.

2. STAVEBNÍ HODNOCENÍ

2.1. PODKLADY

 1. Podklady musí předložit soutěžící
 2. Na přihlášce a podkladech musí být uveden přesný název letadla.
 3. Pro získání maximálního počtu bodů ve stavebním hodnocení je soutěžící povinen předložit rozhodčím následující podklady:
  1. Přesný třípohledový výkres skutečného letadla. Nepublikované výkresy kreslené ať soutěžícím či další osobou jsou přijatelné pouze v případě ověření jejich přesnosti buď stavitelem letadla nebo jinou oficiální institucí.
  2. Nejméně jednu fotografii nebo tistěnou reprodukci skutečného letadla.
  3. Zbarvení – v případě že fotografie b) není barevná, publikovaný barevný třípohledový výkres nebo publikovanou tistěnou reprodukci s popisem nebo tištěný či autorizovaný popis.

2.2. BODY PRO STAVEBNÍ HODNOCENÍ

Položka Body
1. Tvarová podobnost, bokorys10
2. Tvarová podobnost, čelní pohled10
3. Tvarová podobnost, půdorys10
4. Konstrukční podobnost,povrchová věrnost15
5. Barvy a označení:úplnost a shoda10
6. Barvy a označení:složitost10
7. Detaily15
8. Zpracování, celkový dojem20
Stavební hodnocení celkem S (max = 100)  

2.3. Poznámky

 1. Položky, ke kterým nebyla doložena dostatečná dokumentace, mohou získat max. 50% z možných bodů
 2. Položky bez dokumentace jsou hodnoceny 0 body
 3. Do konečného hodnocení se statické body započítávají pouze v případě, že model dokončil oficiální let

3. LETOVÉ HODNOCENÍ

3.1. POČET LETŮ

Každý soutěžící má právo na tři soutěžní lety se dvěma pokusy pro každý model. Pro letové hodnocení se započítává nejdelší let. Model vzlétá z ruky nebo se země. Za start se země se k dosaženému času přípočítává 5sec., pokud model odstartoval sám bez jakékoliv pomoci soutěžícího.

3.2. DEFINICE PLATNÉHO LETU

 1. Trvá-li první pokus 5sec nebo déle
 2. Druhý pokus

Měrení času začíná vypuštěním modelu nebo okamžikem, kdy se model při startu se země vznese do vzduchu a končí okamžikem, kdy se model dotkne podlahy místnosti.

Poznámky:

3.3. DEFINICE POKUSU

 1. Doba letu byla kratší než 5sec.
 2. Během letu odpadla část modelu
 3. Model se při startu se země nevznesl do vzduchu

Poznámka: Pokud při druhém pokusu odpadla část modelu, započítává se čas dosažený do tohoto okamžiku.

3.4. NADHODNOCENÍ

  Bi
Vrtulník,vírník100
Samokřídlo60
Každá další pracující vrtule(s odlišnou osou tahu), létající člun40
Plovákový letoun, protiběžné vrtule30
Tlačná vrtule, tandem, kachna20
Dolnoplošník, každé další křídlo, každá nepracující vrtule10
Ovalný tvar trupumax. 10
Nadhodnocení celkem B = sum Bi =    

3.5. PENALIZACE

  Ni
a) Jednoduchý potah křídla15
b) Penalizace za výrazné úpravy modelu oproti předloze směřující ke zlepšení letových vlastností
  Posunutí křídla dozadu 5
  Prodloužení nos 5
  Zvětšení momentu OP 5
  Zvětšení vzepětí 5
  Nesymetrické křídlo 5
  Další výrazné odchylky 5 každá
Penalizace celkem N = sum Ni =    

3.6. LETOVÝ VÝSLEDEK

Letové body pro Oříšky [Pistacia] se vypočítají z následujících vzorců:

Oříšky  Pistácia
F = SQRT( ( 100 + 2*(B-N) )*L )    F = SQRT( ( 150 + 3*(B-N) )*L )

kde:
  L[sec] – čas nejdelšího letu

4. CELKOVÝ VÝSLEDEK

Sečtou se body ze statického hodnocení 2.2. a body za letové hodnocení 3.6.:

T = S + F

Soutěžící s největším počtem bodů vítězí. V případě rovnosti bodů rozhoduje letový výsledek.